PSICOPEDAGOGIA

"Jugar no és un descans de l’aprenentatge. És un aprenentatge infinit, encantador, profund, atractiu i pràctic. És la porta al cor d’un nen."

Vince Gowmon

PSICOPEDAGOGIA I REEDUCACIONS

Els professionals de la psicopedagogia realitzem una avaluació individual de les aptituds i habilitats cognitives implicades en el procés d’aprenentatge del nen (atenció, memòria, comprensió lectora, intel·ligència, …) i dissenyem programes d’intervenció psicopedagògica dirigits a treballar totes les àrees en les que els nens poden presentar dificultats.

Reeducacions

Dislèxia

TDAH

Altres dificultats (DEA)

REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

Les reeducacions psicopedagògiques són recolzaments educatius que es realitzen a nivell individual o grupal, segons el cas, i que duren aproximadament uns 45 minuts durant els quals es treballen els aspectes implicats en el procés d´aprenentatge per tal d'estimular l'autonomia del nen i millorar el seu rendiment escolar.

EN QUINS CASOS ESTAN INDICADES

En casos de nens que presenten dificultats específiques de l’aprenentatge (DEA) com Dislèxia, Trastorn per Dèficit d´Atenció amb/sense Hiperactivitat (TDAH) o altres, tals com la disgrafia, la disortografia, la baixa comprensió lectora, la desorganització a nivell de discurs oral o escrit...

QUINS ASPECTES TREBALLEM

En funció de la dificultat específica de l’aprenentatge que presenti el nen realitzem un pla d’intervenció individualitzat en el que es treballen aspectes com:

L'atenció, la concentració i la memòria
El raonament lògic, l´abstracte i el matemàtic
L'actitut i la motivació envers els estudis
L'organització i la planificació del temps i el material educatiu
L’autoestima i l’autoconcepte
L´hàbit d’estudi
Altres competències individuals

LA DISLÈXIA

La DISLÈXIA és una Dificultat Específica de l’Aprenentatge (DEA), concretament de la lectoescriptura, d’origen neurobiològic, que condiciona que un nen amb una intel-ligència, motivació i escolaritat normal pugui aprendre a llegir de manera correcta i fluïda. 

L’EDA -Associació de Dislèxia Europea- calcula que aproximadament més d’un 10% de la població té dislèxia, que només el 33% de nens que la pateixen reben l’atenció professional necessària i que fins un 40% del fracàs escolar és degut a la dislèxia.

COM TREBALLEM

A Institut Alba realitzem una avaluació psicopedagógica completa en la que, per un costat, valorem les habilitats cognitives i el rendiment intel-lectual general del nen i, per un altre costat, els processos específics de la lectura i l’escriptura.

A partir dels resultats de les proves administrades establim un pla de reeducació individualitzat per tal de millorar la lectoescriptura i desenvolupar les estratègies compensatòries necessàries i avançar a l’àmbit acadèmic. 

Considerem que la coordinació amb l’escola i la família són dos pilars fonamentals, tant a l’hora d’avaluar com en el procés de reeducació psicopedagògica.

TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ (AMB O SENSE HIPERACTIVITAT)

El Trastorn per Dèficit d’Atenció (amb o sense hiperactivitat) o TDAH és un trastorn de caràcter neurobiològic originat a la infància que implica un patró caracteritzat per dificultats atencionals, hiperactivitat i/o impulsivitat i que moltes vegades es presenta associat amb altres trastorns que conviuen amb ell.

TIPUS DE TDAH

Els símptomes nuclears del TDAH són independents els uns dels altres i no tots els nens amb el trastorn manifesten els mateixos símptomes, ni en forma ni en intensitat. 

Un nen amb TDAH pot manifestar un sol símptoma dels que es descriuen a continuació, fent variar la tipología de TDAH que tenim davant i quedant les diferents tipologies de TDAH segons el DSM-V de la següent manera:

  1. Presentació predominant de manca d’atenció
  2. Presentació predominant d’hiperactivitat i/o impulsivitat
  3. Presentació combinada dèficit d’atenció i hiperactivitat/impulsivitat

CAUSES DEL TDAH

Degut a la complexitat del TDAH no podem atribuir-lo a una sola causa però podem afirmar que les investigacions científiques han demostrat que les causes del TDAH es deuen principalment a factors genètics (en gairebé un 75% dels casos) i factors ambientals (prenatals, perinatals i posnatals).

Diagnòstic TDAH

Per tal de diagnosticar un TDAH cal que la simptomatologia associada es presenti de la següent manera:

A una edat pimerenca: abans dels 12 anys
Amb una intensitat i freqüència superior a la normal per l’edat i l’etapa de desenvolupament del nen
Que els símptomes presents interefereixin de manera significativa en el rendiment del nen en dos o més àmbits de la seva vida: escolar, familiar o social.
I que la simptomatologia no sigui causada per algún altre problema mèdic o tractament farmacològic.

En nombroses ocasions pot existir sospita clínica en nens menors de 6 anys, però el diagnòstic de TDAH requereix haver superat aquesta edat. 

Cert és també que, moltes vegades, la simptomatologia es fa més evident quan el nen comença l’etapa d’educació primària, coincidint amb dificultats escolars i presentació de certes conductes desadaptatives que dificulten tant l’aprenentatge com l’establiment de relacions socials.

COM TREBALLEM

A Institut Alba realitzem una avaluació psicopedagógica completa en la que, per un costat, valorem les habilitats cognitives i el rendiment intel-lectual general del nen i, per un altre costat, les variables especifiques del TDAH.

A partir dels resultats de les proves administrades establim un pla de reeducació individualitzat per tal de millorar l’atenció, la reducció de la impulsivitat i estratègies compensatòries per tal de gestionar la hiperactivitat. 

Considerem que la coordinació amb l’escola i la família són dos pilars fonamentals, tant a l’hora d’avaluar com en el procés de reeducació psicopedagògica. En determinats casos de TDAH, la coordinació amb els professionals especialistes de medicina es fa necessària.

ALTRES DIFICULTATS ESPECÍFIQUES DE L’APRENENTATGE (DEA)

Al llarg del procés d’aprenentatge, els més petits poden trobar-se davant de determinades circumstàncies que poden generar frustració, desmotivació i, a la llarga, fracàs escolar.

Potser, entre les més conegudes trobem la DISLÈXIA o el TDAH, però existeixen altres dificultats que no per ser menys conegudes deixen de ser igual d’importants.

COM TREBALLEM

A Institut Alba realitzem una avaluació psicopedagògica completa en la que, per un costat, valorem les habilitats cognitives i el rendiment intel-lectual general del nen i, per un altre costat, les variables específiques de la dificultat  d’aprenentatge present.

A partir dels resultats de les proves administrades establim un pla de reeducació individualitzat per tal de millorar les dificultats que presenta el nen.

A Institut Alba considerem que, davant de qualsevol dificultat específica de l’aprenentatge (DEA), la coordinació amb l’escola i la família són dos pilars fonamentals, tant a l’hora d’avaluar com en el procés de reeducació psicopedagògica.

Entre aquestes dificultats específiques de l’aprenentatge destaquem les següents:

DISCALCÚLIA
DISGRAFIA
DISORTOGRAFIA
TEL o Trastorn Específic del Llenguatge
TANV o Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal

Contacta amb nosaltres

Institut Alba, centre de psicologia i logopèdia, és un gabinet format per un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en els camps de la psicologia clínica, la pedagogia i la logopèdia. El nostre centre està ubicat a Premià de Mar i compta amb més de 18 anys d'experiència clínica.

Institut Alba és Centre Sanitari reconegut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Direcció: C/Gran Via 168, 2on1a 08330
Premià de Mar. Maresme (BCN)
Telèfon: 93 752 53 26 / 617 72 11 50
De Dilluns a Divendres:
Matins: de 8:30 a 14:00 H
Tardes: de 15:00 a 21:00 H
Aquest lloc web i els seus partners utilitza cookies per millorar la navegació i personalitzar la teva experiència d'usuari, així com per recopilar dades d'ús i estadístiques. Pots acceptar, rebutjar o gestionar l'ús d'aquestes galetes en tot moment a través de la nostra pàgina de galetes.
Acceptar Totes Rebutjar Personalitzar