Condiciones Generals

i Política de Devolucions

Condicions i política de devolucions:

D'acord amb el que es preveu en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris modificat aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març) en el seu article 103. Lletra c), “el dret de desistiment no serà aplicable al subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats”, per la qual cosa no serà aplicable el dret de desistiment a la contractació de sessions de psicoteràpia en línia sol·licitades pels Usuaris.

És responsabilitat del client assegurar-se de què disposa dels mitjans tècnics necessaris per a rebre el servei que contracta (connexió a internet apropiada, mitjans audiovisuals que garanteixin la qualitat de la imatge i el so). La seva inexistència o ineficàcia a l'hora de dur a terme la sessió contractada no seran causa de devolució de l'import abonat i tampoc seran motiu del canvi de data o hora de la sessió, ni de l'augment de la durada d'aquesta.

La modificació en data i hora d'una sessió de psicoteràpia haurà de realitzar-se, almenys, 24 hores abans de l'inici d'aquesta, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a comunicaciones@institutalba.com  o telefonant al +34 937 525 326 indicant en l'assumpte “Modificació cita”.

La no assistència a una cita abonada per part del client, que no hagi estat comunicada amb una antelació mínima de 24 hores respecte a l'hora de la sessió, suposarà la pèrdua total de l'import abonat i la pèrdua de la sessió.

En cas que el client assisteixi amb retard a una cita prèviament abonada, aquesta no es prolongarà més enllà del temps acordat previ ni serà aquesta circumstància objecte de devolució. Una vegada realitzat el pagament del servei, no es contempla la devolució de l'import abonat en cap circumstància. La no satisfacció amb la sessió no implica el dret a devolució de l'import abonat.

Per a contractar els serveis, el CLIENT haurà d'acceptar prèviament les següents Condicions marcant la casella «He llegit i accepto les condicions». El CLIENT no podrà utilitzar els serveis si no accepta les Condicions.

El CLIENT no podrà utilitzar els serveis i no podrà acceptar les Condicions si es donés alguna de les següents circumstàncies:

No és major de 14 anys i no aporta la documentació necessària que acrediti el coneixement i consentiment per part del seu pare/mare/tutor legal i contracte vinculant amb Psicològicament.

No posseeix la capacitat jurídica necessària per a rebre els serveis de conformitat amb les lleis espanyoles.

L'acceptació de les Condicions de Venda, suposen l'acceptació expressa de l'Avís Legal i condicions generals d'ús, així com de la Política de privacitat de Psicològicament, que es troba disponible a través dels següents links d'Accés: Avís Legal i Política de privacitat.

En què consisteix ?

*Institut Alba és un centre de psicologia, psicopedagogia i logopèdia, accessible el servei en el nostre centre com  per mitjà d'ordinadors connectats a internet o des d'aplicacions mòbils, que posa a la disposició dels usuaris la possibilitat de realitzar teràpia psicològica en format en línia.

CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS.

REUNITS:

D'una part, *Meralba *Managenent SLU, amb CIF: B72772205. D'ara endavant el PROVEÏDOR DE SERVEI

D'una altra part, la persona física les dades de registre de la qual figuren en el formulari de registre dels serveis oferts en *Meralba *Managenent SLU, d'ara endavant el CLIENT o USUARI.

EXPOSEN:

Que *Meralba *Managent SLU,  proveeix al client de serveis psicològics.

Que el client és major d'edat i té capacitat legal d'obrar plenament per a usar els serveis que ofereix *Meralba *Managenent SLU o que el client és major de 14 anys i aporta la documentació necessària que acrediti el coneixement i consentiment per part del seu pare/mare/tutor legal i contracte vinculant amb Psicològicament.

Que les parts estan interessades a realitzar el contracte actual de prestació de serveis psicològics i ús de la plataforma En línia.

Sobre la base de les següents *clausulas:

Objecte del contracte.
L'objecte del contracte actual és la realització d'un tractament psicològic, el qual s'orientarà a l'atenció dels motius de consulta exposats.

Termes i condicions generals i específics de la prestació de serveis
2.1. Obligacions del PROVEÏDOR.

El PROVEÏDOR prestarà els Serveis de conformitat amb els termes i condicions recollits en el contracte actual. A aquest efecte, els tècnics del PROVEÏDOR hauran de prestar col·laboració en tot moment i fins a la finalització del contracte actual.

El PROVEÏDOR declara que ostenta tots els drets de propietat sobre *Meralba *Managenent SLU

El PROVEÏDOR respondrà de la qualitat del SERVEI amb la diligència exigible a aquest.

2.2. Obligacions del CLIENT.

El CLIENT és l'únic responsable de determinar si el Servei que constitueix l'objecte d'aquest Contracte s'ajusta a les seves necessitats.

El CLIENT es compromet a utilitzar el servei dins de la legalitat, de conformitat amb els termes del contracte actual i a un ús d'aquest dins de la bona fe i ús per al qual ha estat contractat.

El CLIENT vindrà obligat a abonar les quantitats recollides en la clàusula Tercera.

El PROVEÏDOR no serà responsable dels retards, compliments defectuosos o incompliments en la prestació dels Serveis quan els mateixos es deguessin a l'incompliment del CLIENT de les obligacions recollides en el contracte actual.

SI CONSIDERA QUE LA SEVA SALUT MENTAL O FÍSICA CORRE PERILL, SI ESTÀ PENSANT EN EL SUÏCIDI O SI POT ACTUAR EN MANERA QUE POSI EN RISC LA SEVA SALUT O LA DE TERCERS O ENTÉN QUE QUALSEVOL ALTRA PERSONA POT ESTAR EN QUALSEVOL PERILL; O SI TÉ ALGUNA EMERGÈNCIA MÈDICA, PSICOLÒGICA O PSIQUIÀTRICA), HA DE  CONTACTAR IMMEDIATAMENT AMB LA SEVA PSICÒLOGA O ACUDIR A UN CENTRE MÈDIC O UN SERVEI D'URGÈNCIES.

Qüestions relatives al pagament d'honoraris.
L'assistència es realitza mitjançant el pagament dels honoraris per sessió, ja sigui per sessió individual o bons de 4 sessions, conforme als preus comentats per l'equip de *Meralba *Managenent SLU  

*Meralba *Managenent SLU, posa a la seva disposició diferents mitjans de pagament, per a adaptar-se a les seves necessitats.

Mitjans de pagament disponibles:

PAGAMENT AMB TARGETA: per passarel·la de pagament *Redsys. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (*Secure *Socked *Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Les dades sobre la seva targeta bancària no seran registrats per Psicològicament. Pagui amb la seva Targeta Visa i Mastercard de manera segura a través de la passarel·la de pagament de *Redsys. En seleccionar aquest tipus de pagament li redirigim a la passarel·la de l'Entitat bancària/financera per a retornar al nostre lloc una vegada efectuat el pagament, per la qual cosa es realitza en la passarel·la del banc de manera segura.

Servei de processament de pagament de *Redsys mitjançant targetes VISA i MASTERCARD

En acceptar aquests termes o continuar operant com a usuari en *Meralba *Managenent SLU, vostè accepta complir les obligacions de l'Acord de serveis de *Redsys, que pot ser modificat per *Redsys de tant en tant. Perquè *Meralba *Managenent SLU pugui oferir serveis de processament de pagaments a través de *Redsys, vostè accepta proporcionar a *Meralba *Managenent SLU informació completa i exacta sobre vostè i el seu negoci, i autoritza a Psicològicament a compartir aquesta informació i les dades de les transaccions relacionades amb l'ús dels serveis de processament de pagament proporcionats per *Redsys

Durada del contracte.
Aquest contracte entrarà en vigor des de la sol·licitud de la primera consulta i tindrà una durada indefinida, podent donar-se per finalitzat en els següents casos:

Per mutu acord entre les parts.

Per part de *Meralba *Managenent SLU, quan s'hagi finalitzat l'objecte d'aquest, això és, la finalització del tractament.

Quan el client de manera unilateral vaig considerar a aconseguit un nivell de millora suficient com per a no necessitar el servei.

Quan el client desitgi contactar amb un altre psicòleg o fer una altra teràpia.

Propietat intel·lectual.
Tots els continguts de la Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de *Meralba *Managenent SLU i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei

*Meralba *Managenent SLU no concedeix cap mena de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en aquesta.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de l'empresa o del titular d'aquests.

L'Usuari, exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

*Meralba *Managenent SLU vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en la seva pàgina Web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'Usuari.

Responsabilitat.
Excepte disposició legal en sentit contrari, *Meralba *Managenent SLU no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva.

Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre totes dues parts.

Igualment, *Meralba *Managenent SLU també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:

*Meralba *Managenent SLU aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del servei o producte en el Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir degut mancant resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.

Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Falta de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. Psicològicament posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament, no obstant això, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

*Meralba *Managenent SLU no es farà responsable del mal ús dels serveis que hagin estat utilitzats per l'Usuari.

En general, *Meralba *Managenent SLU no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa, però no exhaustiu:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i *Meralba *Managenent SLU disposarà d'una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. *Meralba *Managenent SLU posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.

Protecció de dades
Per a accedir a determinats recursos de *Meralba *Managenent SLU, els Usuaris hauran de proporcionar prèviament a *Meralba *Managenent SLU unes certes dades de caràcter personal (les «Dades Personals»). *Meralba *Managenent SLU tractarà les Dades Personals amb les finalitats, així com sota les condicions definides en la seva Política de privacitat i política de Cookies.

En tot cas, els usuaris garanteixen l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniquin a *Meralba *Managenent SLU o a Meritxell Alcaraz Forte, sent els únics responsables de les seves manifestacions i de la seva actualització.

Confidencialitat.
*Meralba *Managenent SLU guardarà confidencialitat sobre la informació que li faciliti el CLIENT en o per a l'execució del Contracte o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. S'exclou de la categoria d'informació confidencial tota aquella informació que sigui divulgada pel CLIENT, aquella que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial o acte d'autoritat competent. Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys a comptar des de la finalització del servei

El CLIENT es compromet a fer un ús diligent de les comunicacions, així com a mantenir-les en secret, no responsabilitzant-se a *Meralba *Managenent SLU del mal ús que el CLIENT pugui fer d'aquestes claus d'accés ni dels danys que es puguin ocasionar per aquesta circumstància. Així mateix, el CLIENT haurà dé comunicar a *Meralba *Managenent SLU, la pèrdua, robatori o qualsevol incidència de les claus d'accés a la *videoconfererencia a l'efecte de que *Meralba *Managenent SLU, prengui les mesures necessàries o permetre la creació, en el seu cas, una nova clau *acceeso al CLIENT, tot això a fi de garantir el correcte accés a les dades i impedir accessos no autoritzats.

Llei aplicable i jurisdicció.
La Relació Contractual es regirà per la llei espanyola.

Excepte en els supòsits de consumidors, inclosos els Clients que tinguin aquesta consideració, que seguiran el que es disposa en la Llei, els Usuaris i *Meralba *Managenent SLU se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur que pugui correspondre'ls, als Jutges i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) en relació amb qualsevol disputa sobre la validesa, eficàcia, compliment, interpretació, execució o qualsevol altra qüestió relativa a la Relació Contractual.

CONSENTIMENT INFORMAT DE LA TERÀPIA

Aquesta documentació ha estat elaborada conforme a les previsions contingudes en la Llei General de Sanitat (14/1986 de 25 d'abril) i la Llei 41/2002 de 14 de Novembre, reguladora aquesta última dels drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

QÜESTIONS RELATIVES A LES CARACTERÍSTIQUES DEL TRACTAMENT

Es realitzarà un tractament psicològic, el qual s'orientarà a l'atenció dels motius de consulta exposats.

L'abordatge terapèutic serà l'adequat a cada situació clínica i s'inscriu dins del marc de la psicoteràpia basada en l'evidència. Es farà per mitjà d'estratègies terapèutiques: exercicis per a casa, lectures, qüestionaris, registres i qualsevol altre mitjà que s'adeqüi a l'objectiu de la intervenció.

els resultats de la teràpia depenen de diversos factors, entre ells un paper actiu de la seva part. Per a aconseguir augmentar la probabilitat d'aconseguir els resultats esperats, és necessari que segueixi les indicacions i practiqui fos de les sessions.

La teràpia psicològica té al mateix temps beneficis i riscos. En el procés terapèutic amb freqüència és necessari parlar o enfrontar aspectes dolorosos, els riscos poden incloure la possibilitat de sentir sensacions desagradables o incòmodes, com, per exemple, malestar, ansietat, tristesa, ràbia o frustració, entre altres. No obstant això, les teràpies psicològiques que estan basades en evidència han demostrat en múltiples estudis de recerca que tenen efectes beneficiosos per a les persones que duen a terme el procés i compleixen amb les indicacions. La teràpia psicològica pot produir una reducció important de malestar psicològic i emocional, i a més ajudar a augmentar els nivells generals de satisfacció en la vida i en les relacions interpersonals, així com el nivell d'autoconeixement i consciència vital. A més, pot ajudar-lo a través d'eines concretes a afrontar noves situacions i tenir un millor maneig de fonts de tensió o d'estrès i generar estratègies efectives de solució de problemes.

SI CONSIDERA QUE LA SEVA SALUT MENTAL O FÍSICA CORRE PERILL, SI ESTÀ PENSANT EN EL SUÏCIDI O SI POT ACTUAR EN MANERA QUE POSI EN RISC LA SEVA SALUT O LA DE TERCERS O ENTÉN QUE QUALSEVOL ALTRA PERSONA POT ESTAR EN QUALSEVOL PERILL; O SI TÉ ALGUNA EMERGÈNCIA MÈDICA, PSICOLÒGICA O PSIQUIÀTRICA), CONTACTAR IMMEDIATAMENT AMB UN CENTRE MÈDIC O UN SERVEI D'URGÈNCIES.

QÜESTIONS RELATIVES A LA DURADA I MODALITAT DEL TRACTAMENT

El tractament es durà a terme amb una determinada periodicitat indicada pel professional tractant. Les consultes tenen una durada mitjana de 45– 60 minuts, podent haver-hi variacions segons el que esdevingui en el seu transcurs.

El termini del tractament serà el que el professional jutgi necessari d'acord amb la problemàtica que ha generat el tractament i la consecució dels objectius establerts.

L'absència a dues sessions seguides sense que mediï avís efectiu per part del pacient serà interpretada com un abandó del tractament.

QÜESTIONS RELATIVES A L'EVOLUCIÓ DEL TRACTAMENT

El tractament podrà ser interromput en forma unilateral pel pacient en el moment en què el consideri oportú, informant d'aquesta decisió al professional tractant, qui avaluarà si aquesta interrupció pot ser perjudicial per al mateix o per a tercers. Reservant-se el dret de notificar a qui consideri responsable.

Es garanteix la confidencialitat, respecte a la informació rebuda pel pacient, el límit del qual només podrà ser vulnerat amb causa justa d'acord amb el que s'estableix en el codi d'ètica de l'exercici de la professió.

QÜESTIONS RELATIVES A LA CUSTÒDIA DE DADES CLÍNIQUES.

La història clínica serà custodiada en la base de dades, per 5 anys des de l'inici del tractament., tal com exigeix la llei anteriorment citada.

He llegit la informació que ha estat explicada quant al consentiment. He tingut l'oportunitat de fer preguntes sobre la meva valoració i tractament.

Consento que se m'apliqui el tractament que se m'ha explicat de manera suficient i comprensible. Entenc que tinc el dret de refusar part o tot el tractament en qualsevol moment.

Entenc el meu pla de tractament i consento a ser tractat per Meritxell Alcaraz Forte, Psicòloga general sanitària amb núm. de col·legiada COPC-13018 com a directora i el seu equip de professionals acreditades i habilitades per a l'exercici professional i entenc que puc revocar el meu consentiment en qualsevol moment del tractament.

Declaro haver facilitat de manera lleial i veritable les dades sobre aquesta

Aquest lloc web i els seus partners utilitza cookies per millorar la navegació i personalitzar la teva experiència d'usuari, així com per recopilar dades d'ús i estadístiques. Pots acceptar, rebutjar o gestionar l'ús d'aquestes galetes en tot moment a través de la nostra pàgina de galetes.
Acceptar Totes Rebutjar Personalitzar